Drupal 7 开发内部培训资料, 分头诗人

是node--[nid].tpl.php 还是 page--node--[nid].tpl.php?

赞成!
0
否决!

如果需要修改node/245

那个tpl文件需要修改?

是node--[nid].tpl.php 还是 page--node--[nid].tpl.php?

1 个回答

赞成!
1
否决!

node--[nid].tpl.php是节点里面的内容, page--node--[nid].tpl.php 是节点外层的,node页面,两个tpl都用到,但node的内容在node--[nid].tpl.php